Bu Sayıdaki Hakem Kurulu / Revıewers Of Thıs Issue

Dr. Öğr. Üyesi Yahya DEMİRKANOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERDUMAN (Hakkâri Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İhsan TUĞAL (Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Ulvi UZUN (Bitlis Eren Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Ali DURUSU (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Yıldırım ÖZÜPAK (Dicle Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Dilek ALMA SAVAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Öğr. Gör. İrfan ÖKTEN (Bitlis Eren Üniversitesi)

Arş. Gör. Emre ŞATIR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Arş. Gör. Yunus SAVAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)


Dergimizin bu sayısındaki makalelerin değerlendirilmesinde hakem olarak katkı sunan değerli öğretim üyelerine/elemanlarına teşekkürlerimizi sunarız.

 

Dergimizin birinci sayısında yayınlanan makaleler aşağıdaki gibidir:


• Yakup ŞAHİN -   Analysis and Simulation of Novel RCD Passive Snubber Cell for Flyback Dc-Dc Converters /Pages 1-5
                            Flyback Da-Da Dönüştürücüler için Yeni Bir RCD Pasif Bastırma Hücresinin Analiz ve Benzetimi /Sayfa 1-5 - Tam Metin

• Mehmet ÇINAR - Katsayı Diyagramı Yöntemi Kullanarak Zaman Gecikmeli Stabil Olmayan Sistemlerde PID Kontrolör Tasarımı /Sayfa 6-12

                            PID Controller Design in Time-Delay Unstable Systems Using the Coefficient Diagram Method  /pages 6-12- Tam Metin

• İclal AKIN -         Su, Toprak ve İklim Değişikliğinin Güvenli Gıdanın Sürdürülebilirliği Üzerine Etkileri ve Bazı Tespitler  /Sayfa 13-23

                            The Effects of Water, Soil and Climate Change on the Sustainability of Safe Food and Some Determinations /pages 13-23- Tam Metin

• Erol GÖDUR -     Hukuk Metinleri için Anahtar Kelime Kullanımı ile Otomatik Özetleme /Sayfa 24-36

                            Automatic Summarization with Keyword for Legal Texts /pages 24-36- Tam Metin

• Dilan DAYANAN -Kripto Para Birimleri ve Türkiye’deki Yasal Uygulamaları /Sayfa 37-44

                            Crypto Currencies and Legal Practice in Turkey /pages 37-44- Tam Metin

 

Editörden;

Adını yılın büyük bir kısmında beyaz bir örtü ile kaplanan bölgemizdeki Rahva Ovası’ndan alan dergimiz ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başlamıştır. Bölgemiz başta olmak üzere literatüre katkı yapacak nitelikli araştırmaları, sürekliliği sağlayarak yılda iki defa yayınlamayı hedeflemekteyiz. Dergimizde kör hakemlik prensibi ile Teknik ve Sosyal Bilimler alanlardaki özgün, bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Derleme makaleleri ile Kısa Bildirilere yer vermekteyiz.

İlk sayımızın ilk makalesinde Yakup ŞAHİN tarafından Flyback Da-Da dönüştürücüler için yeni bir pasif bastırma hücresi ortaya konulmuştur. İkinci makalemizde Mehmet ÇINAR Katsayı Diyagramı Metodu (CDM) yardımıyla PID kontrol sistemleri tasarlamış ve bunu standart PID denetleyicilerle kıyaslamıştır. İclal AKIN ise çalışmasında günümüzün moda kavramlarından sürüdürülebilirlik temelinde güvenli gıdanın üzerinde su, toprak ve iklim değişikliğinin etkilerinden bahsetmiştir. Erol GÖDUR yaptığı araştırmada hukuki metinlerin ile kararların taranmasında karmaşıklık ve uzunluk gibi dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik kullanılan otomatik özetleme yöntemlerini kıyaslamıştır. Son olarak gündemimizi epey meşgul eden ve geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan blokzincir uygulamalarından kripto para birimlerinin Türkiye’deki yasal uygulamalarına yönelik Dilan DAYANAN’ın çalışması ile dergimizin ilk sayısı tamamlanmıştır.

Yayın hayatına tıpkı Rahva Ovası’nın örtüsü gibi beyaz bir sayfa açarak giren dergimizin serüveninin uzun yıllar boyunca bilime katkı vererek devam etmesi dileğiyle, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.